BIGBANG - KRUNK X BIGBANG HOT PAD [BIGBANG WORLD TOUR MADE FINAL IN SEOUL] BIGBANG - KRUNK X BIGBANG HOT PAD [BIGBANG WORLD TOUR MADE FINAL IN SEOUL]

BIGBANG - KRUNK X BIGBANG HOT PAD [BIGBANG WORLD TOUR MADE FINAL IN SEOUL]

Total
USD 16.96
20
Sales
Price
USD 16.96  
Mileage
18
Release
2016-03-06 | GD00024198
(Expected) Date of stock
2017-10-18
Qty

BEST

Best sellers

BIGBANG - KRUNK X BIGBANG HOT PAD [BIGBANG WORLD TOUR MADE FINAL IN SEOUL]
BIGBANG - KRUNK X BIGBANG HOT PAD [BIGBANG WORLD TOUR MADE FINAL IN SEOUL]
  • Item: BIGBANG - KRUNK X BIGBANG HOT PAD [BIGBANG WORLD TOUR MADE FINAL IN SEOUL]
  • 원산지: KOREA
  • 제조/수입: YG Entertainment   와이지플러스
  • 법에 의한 인증*허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항: 해당없음.
  • AS 책임자 연락처: 송희연, 02-552-9089


Write a review
Reviews ()